Konkursai į valstybės tarnybą

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS SKELBIA ATRANKĄ

PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS INFORMACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- renka susistemintą informaciją ir statistikos duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus bei jų apsaugą, parengia šią informaciją apibendrinančias išvadas ir ataskaitas, skelbia šią metodinę informaciją internete ir kituose šaltiniuose;

- dalyvauja rengiant su pramoninės nuosavybės objektų apsauga susijusias metodikas, vadovus, rekomendacijas, pramoninės nuosavybės apsaugos praktikos apibendrinimus, skelbia šią metodinę informaciją internete ir kituose šaltiniuose;

- renka, kaupia, sistemina, apdoroja informaciją, reikalingą teikti metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos, pramoninės nuosavybės komercinimo, pramoninės nuosavybės valdymo strategijos rengimo ir įgyvendinimo, pramoninės nuosavybės objektų vertinimo ar kitais pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- įgyvendina VPB visuomenės švietimo ir informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis rengiant VPB veiklos planą ir VPB veiklos ataskaitas;

- organizuoja ir dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės informavimo bei švietimo klausimais;

- dalyvauja Skyriaus veiklos kokybės gerinimo procese, teikia Skyriaus vedėjui statistinius duomenis dėl veiklos kokybės rodiklių;

- pagal kompetenciją dalyvauja VPB įgyvendinamuose projektuose.

 

Jei susidomėjote siūlomomis pareigomis ir atitinkate keliamus reikalavimus, savo gyvenimo aprašymą siųskite elektroniniu paštu iki 2018 m. gruodžio 5 d. daina.balciuniene@vpb.gov.lt

Kontaktinė informacija: Daina Balčiūnienė, tel. (8 5) 278 02 59, www.vpb.gov.lt

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-06